3. SKIBSANLØB

3.1. Skibsafgift almindelige bestemmelser

3.2. Skibsafgift takster

3.3. Fritagelser

3.1. Skibsafgift almindelige bestemmelser

Af alle skibe, fartøjer og flydende materiel, der anløber Skagen Havn, betales en afgift (skibsafgift) for henliggende i Skagen Havn. Skibsafgiften påhviler skibets ejer eller dets operatør.

Skibsafgiften beregnes af skibets samlede hele bruttotonnage (BT), enten per anløb eller per måned. Skibenes bruttotonnage opgøres efter den internationale skibsmålekonvention af 1969, der trådte endeligt i kraft 18. juli 1994.

Et skib, fartøj eller andet flydende materiel anses for at henligge i havnen fra ankomstdagen. Skibsafgiften dækker skibets henliggende i 7 dage, regnet fra ankomstdagen.

Henligger skibe eller flydende materiel mere end 1 uge, betales der pladsafgift for den næste 2 ugers periode, og følgende perioder i stedet for skibsafgift.

Se kapitel 4. pladsafgift.

Der betales til enhver tid afgift i henhold til den kondition skibet anløber havnen med.

3.2. Skibsafgifter beregningsgrundlag/ takster

Skibsafgiften betales efter rederiets valg enten som en enkelt afgift eller som månedsafgift.

a. 2,35 kr. bruttoton (BT)/DEPL. Ton for hvert anløb. . (Dog minimum 500 kr.).

b. 10,85 kr. bruttoton (BT) som en månedsafgift.

c. Skibe, hvor anløbet strækker sig mellem 4 - 12 timer, og hvor formålet ikke er lastning og/eller losning betaler en re- duceret skibsafgift på 0,60 kr. bruttoton (BT)/DEPL. Ton for hvert anløb. (Dog minimum 1.000 kr.).

d. Bunker, crew og supply –skibe under 200 bruttoton (BT) betaler skibsafgift per enkelt anløb eller en månedsafgift på 2.000 kr.

e. For ikke kommercielle dykker / lystfisker fartøjer under 100 BT betales 100 kr. pr. døgn.

f. For joller som har plads ved havnens bådebroer betales en årlig leje på 1.600 kr.

Betalt månedsafgift kan ikke tilbagebetales, selv om skibet på grund af havari eller af anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele eller dele af den måned, afgiften omfatter. Månedsafgift kan ikke aftales med tilbagevirkende kraft. Anmodning om månedsafgift skal afgives før den pågældende kalendermåneds start, og afregnes forud.

3.3 Super Yachts

Lystfartøjer større end 500 brutto ton (BT) betaler skibsafgift som erhvervsfartøjer i kap. 3.2 a.

3.4 ISPS afgift

ISPS afgift: 0,10 kr. / BT

ISPS afgiften dækker en vis del af omkostningerne i forbindelse med ISPS kodens (International Ship and Port Facility Security Code) implementering og drift.

ISPS afgift betales af alle fartøjer som er omfattet af ISPS koden (Lastskibe og mobile boreenheder i international fart, der har en tonnage større end 500, samt alle passagerskibe), som samtidig betaler skibsafgift efter kap. 3.2 a eller pladsafgift efter kap. 4.

3.5 Beredskabsafgift – isbrydning

I henhold til Lov om Beredskab for isbrydning nr. 1122 af 04-12-2012 opkræves en statslig beredskabsafgift per ton gods for alle godsmængder, som lastes eller losses over kaj i danske havne indenfor Skagen

Beredskabsafgiften udgør i 2015 kr. 0,07 pr. ton gods.

3.6 Fritagelser

Fritaget for skibsafgift er:

a. Skibe indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde, hvor skibet anlø- ber havne og losser fisk mv., som ikke er egen fangst.

b. Skibe, hvor anløbet varer under 4 timer, og hvor formålet ikke er lastning og/eller losning.

c. Skibe, der udelukkende ind– eller udfører varer og materiel til Ska- gen Havns eget brug, samt skibe, pramme og fartøjer der udeluk - kende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som ud føres for havnens regning.

d. Skibe der anløber Skagen Havn, og går direkte i dok eller på bedding.

e. Nybygninger fra de ved havnen værende skibs– og bådeværfter, når de afsejler, eller anløber i forbindelse med prøveture, samt første afsejling fra havnen.

f. Isbrydere og bugserbåde, når de anvendes, efter deres bestemmel- se.

g. Skibe der tilhører Skagen Havn eller er i dennes tjeneste.

Tilbage

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Phone: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@portofskagen.com

Address

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Denmark

Portcontrol

24-hour watch phone:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@portofskagen.com