5. VAREAFGIFT

5.1. Vareafgift almindelige bestemmelser

5.2. Beregningsgrundlag / takster

5.3. Fritagelser

5.4 Tilbagebetaling af vareafgift.

5.5. Færger

 

5.1. Vareafgift almindelige bestemmelser

Ved beregning af vareafgift gælder reglerne for nedenstående afsnit.

Vareafgifter betales for alle varer, der losses eller indlades eller på anden måde - eller landsættes i Skagen Havn.

Skibet eller dets herværende agent skal inden skibets afsejling indbetale vareafgiften til Skagen Havn.

Skagen Havn kan dog mod et depositum, eller anden sikkerhed meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt.

Vareafgiften påhviler juridisk varemodtageren, respektive vareafsenderen, og Skagen Havn har regres over varemodtager, respektive vareafsender.

5.2. Vareafgift/takster

a. Hovedtakst alle varer der ikke er specifikt nævnt, i nedenstående pkt. er 14,20 kr.

b. Gasolie 14,85 kr.

c. Fiskemel 9,05 kr.

d. Sten, sand og grus 4,00 kr.

e. Industrifisk 4,00 kr.

f. Fiskeaffald 4,00 kr.

5.3. Fritagelse af vareafgift

Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift. Fritagelsen er, for så vidt angår last betinget at skibsføreren eller dennes herværende agent, i sin angivelse begærer at varerne er losset eller indladet uden betaling af vareafgift.

a. Indregistrerede motorkøretøjer påhængsvogne og lign.

b. Tomme jernbanevogne, når de ikke sendes som handelsvare

c. Tomme containere, tom emballage og losse- og lastemidler, når de ikke forsendes som handelsvarer.

d. Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug

e. Is, salt og kemikalier til konservering af ladning eller forventet fangst.

f. Sømærker, når de ikke forsendes som handelsvarer.

g. Post- og rejsegods

h. Varer og materiel til havnens eget brug

i. Varer (dog ikke fersk fisk og skaldyr fra fiskefartøjer) der uden at have været landsat overlosses fra fartøj til fartøj.

j. Varer, der midlertidigt oplosses, men atter indlades under samme ophold ihavnen.

k. Varer i form af stykgods, der efter oplosning skal videretransporteres søværts til udlandet fra havnen under forudsætning af, at varerne umiddelbart kan identificeres ved mærker, numre eller ydre emballage, at varerne er bestemt til udenlandske varemodtagere, at varerne ikke i mellemtiden undergår nogen form for bearbejdning, at videretransport finder sted inden 20 hverdage (herunder ikke lørdage) fra skibets ankomstdag, samt at skibet eller dets agent, som har ansøgt om afgiftsfritagelsen, inden udløbet af ovennævnte frist foreviser Skagen Havn dokumentation, for varernes søværts udførsel.

l. For varer som er indført søværts til havnen, og for hvilke der til havnen er betalt vareafgift for indgående, svares ingen vareafgift for udgående ved søværts videretransport under forudsætning af, at varerne ikke efter oplosningen er undergået nogen forarbejdning, eller behandling, herunder emballering, samt at videretransporten finder sted inden 12 måneder efter losningen. Anmodningen om fritagelse af vareafgift for videretransporterede partier, skal hvert tilfælde fremsættes over for Skagen Havn samtidig med indleveringen af skibs- og godsangivelse mv. for specifikation af den for det enkelte vareparti for indgående betalte vareafgift, og afsenderen må i ansøgningen afgive en erklæring på tro og love om, at der af de pågældende varer er betalt fuld vareafgift for indgående.

5.4. Tilbagebetaling af vareafgift.

Tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted i følgende tilfælde:

Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget i vareafgift, kan reguleringen finde sted efter på krav over for Skagen Havn, dog ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen.

5.5. Færger

Skibs- og vareafgifter for færger opkræves som en kombinationsafgift, der i hvert enkelt tilfælde aftales mellem færgeselskabet og Skagen Havn.

Tilbage

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Phone: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@portofskagen.com

Address

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Denmark

Portcontrol

24-hour watch phone:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@portofskagen.com